Periodické publikace

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

Jazyk: Přijímány jsou příspěvky v češtině i angličtině (viz pokyny pro autory), u česky psaných příspěvků je vyžadováno anglické resumé. Periodicita: Vychází 1x ročně (červen), v elektronické i tištěné podobě. Příspěvky pro aktuální ročník jsou přijímány do konce listopadu. Témata: Antropologie, botanika, entomologie, mykologie, mineralogie, paleontologie, zoologie, historie vědy, konzervátorství, muzejní práce v oblasti přírodních věd, sběratelství a preparace přírodnin. Články související s muzejní praxí, především s přírodovědnými sbírkami a archivem NM. Recenzní řízení: Příspěvky jsou zasílány dvěma recenzentům. V případě velmi rozdílných posudků je příspěvek zaslán třetímu recenzentovi. Autorské honoráře: Nejsou poskytovány.

Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Příspěvky procházejí finální jazykovou korekturou.

Rubriky:
• Odborná (recenzovaná) část (AJ, ČJ):
Vědecké práce, které přinášejí nové poznatky z přírodovědných oborů a související s muzejními sbírkami (preferovány jsou práce související s přírodovědnými sbírkami a archivem NM).
Katalogy významných kolekcí v přírodovědných sbírkách NM.
Odborné články, návody, přesné postupy týkající se konzervace či preparování přírodovědných sbírek.
Studie týkající se historických osobností souvisejících s činností PM NM.
Studie i kratší zprávy o původu a utváření sbírek, témata z oblasti historie sbírkotvorné práce z oblasti přírodních věd.
• Krátké zprávy (AJ, ČJ):
Články týkající se expedic, sdělení ze sběratelské obce, zprávy o významných nálezech, konferencích pořádaných pracovníky PM NM apod.
• Kronika (ČJ):
Příspěvky týkající se pracovníků PM NM (medailony k výročí, nekrology apod.) i osobností, jejichž práce s činností NM úzce souvisí (ČJ).
• Roční přehled činnosti jednotlivých oddělení PM NM (ČJ):
Příspěvek o činnosti PM NM včetně bibliografie.

Vedoucí redaktor: RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)
Redakční rada:
RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (Moravské zemské muzeum)
Ing. Aleš Bezděk, Ph.D. (Biologické centrum AVČR, v.v.i., Entomologický ústav)
Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (Národní muzeum; FAMU)
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AVČR, v.v.i.)
Mgr. Peter Adamík, Ph.D. (Vlastivědné muzeum v Olomouci; Univerzita Palackého v Olomouci)
Mgr. Otakar Šída (Národní muzeum)
RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)
Mgr. Dalibor Velebil (Národní muzeum)
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum)

Kontakt:
Národní muzeum
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: jirina_daskova@nm.cz.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM