Periodické publikace

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

ISSN: 1211-0329 (print), 1804-6495 (online)

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze je periodikem (vychází dvakrát ročně), které publikuje stručná sdělení o výzkumu (včetně nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce
přinášející nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná témata (včetně tištěných verzí vybraných přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního muzea). Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory:
* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí a minerogenetických procesů
* meteoritika a studium tektitů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech
Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované specifické bibliografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“.

Časopis je od roku 2008 zařazen do databáze EBSCO a od roku 2012 je indexován v databázi Scopus. Od začátku roku 2017 bylo rozhodnuto o přejmenování časopisu na Bulletin Mineralogie Petrologie (nové ISSN 2570-7337 print; 2570-7345 online), které odráží skutečnost vzniku nových samostatných www stran časopisu http://www.bullmineral.cz/, stejně jako zásadní změnu publikační politiky - umožnění open-access přístupu k fulltextu všech dostupných článků.

Vedoucí redaktor: Mgr. Jiří Sejkora, PhD.
Redakční rada: RNDr. Igor Broska, CSc. (Geologický ústav Slovenskej adadémie vied, Bratislava) RNDr. Stanislav Houzar, PhD. (Moravské zemské muzeum, Brno) doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Mgr. Jakub Plášil, PhD. (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) Mgr. Jiří Sejkora, PhD. (Národní muzeum, Praha) RNDr. Vladimír Šrein, CSc. (Česká geologická služba, Praha) prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM