Periodické publikace

Annals of the Náprstek Museum

ISSN: 0231-844X (print), 2533-5685 (online)

Annals of the Náprstek Museum je odborný recenzovaný časopis vydávaný Národním muzeem, kde jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oboru etnologie, archeologie, historie, které ještě nebyly zveřejněny a které jsou tematicky zaměřeny na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních vztahů v mimoevropských kulturách. Od roku 1962, kdy byl založen, vycházel jednou ročně, od roku 2013 vychází dvakrát ročně. Každé číslo je strukturováno do čtyř oddílů: 1. Studie, 2. Zprávy z výzkumu, 3. Materialia, 4. Recenze literatury zabývající se mimoevropskými kulturami. Časopis je zařazen do databáze EBSCO s fulltextovým vyhledáváním ve skupině Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) a do databáze ERIH PLUS.

Vedoucí redaktor: Jiří Honzl
Telefon: +420 224 497 502; +420 728 829 201
E-mail: jiri_honzl@nm.cz
Redakční rada: Monika Baumanová, M.A., Ph.D.; Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.; prof. Markéta Křížová, Ph.D.; doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.; PhDr. Pavel Onderka; doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.; Nik Petek-Sargeant, Ph.D.; Jan Stuart M.A. et M.A.; doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.; PhDr. Josef Ženka, Ph.D.

Role radekční rady Annals of the Náprstek Museum Dle edičního řádu Národního muzea, článku 7:

 1. 1) Členy redakční rady (dále jen RR) periodické publikace ustanovuje ředitel daného odboru z odborných pracovníků NM i pracovníků externích na návrh příslušného vedoucího redaktora.
 2. Činnost RR řídí a RR předsedá vedoucí redaktor příslušného periodika.
 3. Ředitelé odborných odborů, do jejichž kompetence periodikum spadá, se mohou účastnit zasedání RR, ale nejsou jejími členy.
 4. 4) RR připravuje, projednává a posuzuje obsahovou náplň periodika.
 5. 5) RR svolává vedoucí redaktor dle potřeby, minimálně však 1× v roce.

  Ze členů RR stanovuje vedoucí redaktor svého zástupce.

Redakční rada Annals of the náprstek Museum:

 • Skládá se z 11 členů, kde jeden každý člen je odborníkem v jiném oboru.
 • Alespoň 2 ze členů RR jsou zahraniční badatelé.
 • Zasedá (na svolání šéfredaktorem) alespoň dvakrát ročně.
 • Místo v RR je čestné, není proto finančně ohodnoceno.
 • Ve výjimečných případech je možné proplatit členu RR výdaje za cestu a ubytování.
 • Je usnášení schopná, sejde-li se alespoň 6 členů.

Náplň práce redakční rady Annals of the Náprstek Museum

 • Zachovávat nejvyšší standard etiky publikování.
 • Asistovat šéfredaktorovi při rozhodování v otázkách jako je plagiátorství a přijímání příspěvků, jejichž posudky jsou nerozhodné.
 • Pokud je příspěvek problematický nebo kontroverzní, RR má finální slovo, zda bude příspěvek přijat k publikaci, či odmítnut.
 • Komentovat příspěvky, pokud je nutno; komentáře mohou být doručeny korespondenčně.
 • Navrhovat recenzenty pro double-blind peer review.
 • Získávat nové přispěvatele a příspěvky.
 • Zhodnocovat předchozí čísla a navrhovat jak témata, tak autory.
 • Propagovat časopis u svých kolegů.
 • Doporučovat časopis autorům, čtenářům a pobízet kolegy k zasílání příspěvků.

  Pokyny pro autory

  Předplatné periodik NM
  Objednávejte na emailu publikace@nm.cz  Zpět na publikace NM