Periodické publikace

Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis

ISSN: 0036-5343 (print), 1804-6479 (online); 2533-4050 (print) 2533-4069 (online)

Sborník Národního muzea řada B - přírodní vědy publikuje původní vědecké články a souhrnné studie z oblasti paleontologie, paleoantropologie, biostratigrafie, palynologie, archeobotaniky, archeozoologie a z hraničních geologických a biologických disciplín, např. z kvartérní geologie zabývající se rekonstrukcí paleoklimatu a paleoprostředí. Rozsah stran a obrazových příloh není limitován, musí být však adekvátní obsahové stránce příspěvku.

Vybrané zprávy o výzkumech a významných nálezech (v rozsahu 2–6 normostran) jsou publikovány v posledním čísle ročníku (viz Pro autory).

V případě zájmu o publikování monotematického čísla či konferenčního sborníku, které odpovídají tematickému vymezení časopisu, je třeba kontaktovat přímo šéfredaktora Jiřího Kvačka (e-mail jiri_kvacek@nm.cz)

Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis (Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy) je mezinárodní vědecký časopis vydávaný od r. 1938 Přírodovědeckým muzeem (Národní muzeum). Původně byl zaměřen na publikování rozsáhlejších statí a monografií ze všech oblastí přírodních věd. Od r. 2016 se plně specializuje na publikování prací z oblasti paleontologie a příbuzných disciplín. Časopis je citován ve SciVerse Scopus, EBSCO and BioLib.

Vedoucí redaktor: Kvaček Jiří
Redakční rada: obrázek-logo scopusVladimír Antonín (Moravské zemské muzeum), Lilla Hably (Hungarian Natural History Museum), Johanna Eder-Kovar (State Museum of Natural History Stuttgart), Zlatko Kvaček (Univerzita Karlova), Jakub Likovský (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.), Steven Manchester (Florida Museum of Natural History), Michal Mergl (Západočeská univerzita), Radek Mikuláš (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Jiří Sejkora (Národní muzeum), Jan Sklenář (Národní muzeum), Radek Šanda (Národní muzeum), Otakar Šída (Národní muzeum), Petr Velemínský (Národní muzeum), Vladimír Vohralík (Univerzita Karlova), Jan Wagner (Národní muzeum)

Ethical Code - viz Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM