Periodické publikace

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia
(Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia)

ISSN: 2570-6845 (print), 2570-6853 (online)

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia je recenzovaný vědecký časopis uveřejňující původní odborné texty v češtině, slovenštině a angličtině spadající do oblasti zájmu historických muzeí a archivů. Zvláště se soustředí na muzejní sbírky a sbírkotvornou činnost. Témata se dotýkají oborů archeologie, starších dějin, moderních dějin, soudobých dějin, numismatiky, etnografie, historie umění, historie sportu a dalších. Časopis je publikován od roku 1938 (do srpna 2017 Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie / Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia).

Časopis vychází ve formě dvou dvojčísel ročně. Dvojčísla jsou zpravidla koncipována monotematicky. Monotematická dvojčísla mohou být navržena externími editory/editorkami, kteří se následně podílejí na jejich přípravě. Součástí monotematických dvojčísel mohou být i samostatné stati mimo téma.

Vědecké stati, které jsou zvažovány redakcí k publikaci, procházejí zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. Každá vědecká stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty.

Redakce přijímá návrhy na monotematická dvojčísla. Zároveň přijímá samostatné stati, dále recenze literatury, zprávy a komentáře.

Návrhy na tematická dvojčísla i samostatné rukopisy posílejte na adresu amn.historia@nm.cz

Pokyny pro autory/autorky viz:
http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=6

Vedoucí redaktor: Gelnarová Jitka
Redakční rada: PhDr. Milena Běličová, Národní muzeum; PhDr. Josef Herman, CSc., Divadelní noviny; PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., Institut umění – Divadelní ústav; doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., Československé dokumentační středisko; PhDr. Pavel Sankot, Národní muzeum; prof. PhDr. Marek Waic, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova; PhDr. Karel Sklenář, DrSc.; PhDr. Eduard Šimek, CSc.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM