Periodické publikace

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

Vydavatel: Národní muzeum (Evidováno Ministerstvem kultury pod registračním číslem MK ČR E 21207)
Jazyky: čeština, angličtina, němčina, slovenština. Příspěvky v oddíle Studie jsou opatřeny názvem, abstraktem a klíčovými slovy v angličtině.

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum byla založena v roce 1956 jako Sborník Národního muzea, řada C – literární historie (=Acta Musei Nationalis Pragae, series C – Historia litterarum. ISSN 0036-5351, do ročníku 61/2016 včetně). Časopis vychází 2× ročně jako dvojčíslo, číslo 1–2 má uzávěrku obvykle v listopadu předchozího roku, číslo 3–4 na konci května. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z oborů knižní kultury, knihovědy a literární historie, např. tato témata: dějiny knihoven a knižních celků, provenienční výzkum, dějiny tiskáren nebo nakladatelství, dějiny vybraných periodik, problematika kramářských tisků, ilustrací, rukopisných fondů či dějin knihovědného bádání. Časopis přijímá kromě studií rovněž recenze na relevantní publikace z oboru a kratší materiálové či metodologické příspěvky (oddíl Miscellanea/Materialia). Pravidelnou přílohu podzimního dvojčísla 3–4 tvoří od r. 2009 Matiční listy připravované Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea.

Recenzní řízení

Redakce časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum přijímá příspěvky, které odpovídají zaměření časopisu a nebyly dosud publikovány jinde. Po přijetí příspěvku zamýšleného do oddílu Studie posoudí text vedoucí redaktor ve spolupráci se členy redakční rady. Příspěvek může být i v této fázi vrácen autorovi k případnému doplnění nebo přepracování. Do recenzního řízení nejsou zaslány texty, které neodpovídají zaměření časopisu, základním standardům vědecké práce nebo mají velice špatnou jazykovou úroveň. Po akceptování příspěvku redakcí je text zaslán k posouzení minimálně dvěma nezávislým recenzentům, recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzenti nesmějí být členy redakční rady časopisu ani nesmějí působit na stejném pracovišti jako autor. V případě studií publikovaných v rámci grantů není žádoucí, aby byl posuzovatel do daného grantu jakkoli zapojen. Text je před zasláním recenzentům anonymizován, recenzenti vyplní příslušný recenzní formulář dodaný redakcí. Recenzní řízení trvá obvykle 4–6 týdnů, ve výjimečných případech si však recenzent může vyžádat více času. V případě dvou protichůdných posudků si redakce vyžádá posudek třetí. Autorovi jsou následně poskytnuty všechny recenzní posudky spolu s případnými dalšími návrhy na úpravy, které vznesli recenzenti či vedoucí redaktor. Na vyhotovení definitivní verze textu je autorovi po dohodě s vedoucím redaktorem poskytnut přiměřený časový prostor. Příspěvky, které nezohlední relevantní připomínky recenzentů a redakční rady, nemohou být v časopise otištěny.

Texty zaslané do oddílů Recenze, Miscellanea/Materialia, Zprávy z Knihovny Národního muzea a Matičních listů neprocházejí recenzním řízením. O publikování tohoto typu textů rozhoduje vedoucí redaktor ve spolupráci s redakční radou (v případě Matičních listů vybranými členy výboru Matice české), případně dalším přizvaným odborníkem dle tématu příspěvku.

O konečné podobě příslušného čísla rozhoduje vedoucí redaktor ve spolupráci s redakční radou.

Korektury příspěvků přijatých k publikování

Poté, co redakční rada obdrží od autora definitivní verzi příspěvku, prochází text závěrečným redakčním čtením a následně jazykovou korekturou. Autor je o případných dalších změnách ve svém textu redakcí informován, s výjimkou elementárních pravopisných a stylistických záležitostí. Po sazbě je příspěvek autorovi zaslán ke korektuře, na niž je obvykle vyhrazeno 7—10 dnů. Korekturu provádí autor buď elektronicky do zaslaného PDF souboru pomocí k tomu určených korektorských funkcí, nebo ji přinese osobně či zašle v papírové podobě, v tom případě je žádoucí užití obvyklých korektorských značek. Korektura slouží pouze k drobným formálním a věcným úpravám, nikoli k podstatným zásahům do struktury textu a obrazového doprovodu, které by mohly narušit sazbu. Po autorské korektuře následují zpravidla ještě 2–3 korektury redakční. Po vydání příslušného čísla obdrží autor dva výtisky časopisu a tiskové PDF svého příspěvku opatřené titulním listem, obsahem a tiráží.

Publikační etika

Povinnosti autorů

Autoři jsou povinni předkládat pouze texty, které jsou výsledkem původního vědeckého výzkumu, a je v nich patrný vlastní badatelský přínos. Autoři jsou povinni správně a v úplnosti citovat použité prameny a literaturu. Text předložený redakci časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum nesmí být současně nabídnut k posouzení v jiném periodiku. Autoři jsou povinni aktivně spolupracovat s redakcí v průběhu celého recenzního řízení a následných redakčních pracích až do okamžiku odeslání příslušného čísla do tisku.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti se zavazují přistupovat k posuzované studii maximálně objektivně, pokud se oslovený recenzent necítí být kompetentní pro posouzení předloženého textu, je povinen informovat o této skutečnosti vedoucího redaktora. Recenzenti hodnotí originalitu a vlastní badatelský přínos předložené studie, práci autora s prameny a odbornou literaturou, stylistickou a jazykovou úroveň textu. Případné námitky je třeba řádně zdůvodnit a podložit relevantními argumenty či odkazy na příslušnou odbornou literaturu. Pokud je recenzentům známo, že posuzovaný text nebo jeho část je již publikován či byl předložen k posouzení v jiném periodiku, jsou povinni o této skutečnosti informovat vedoucího redaktora. Stejně tak jsou recenzenti povinni informovat redakci v případě hrozícího střetu zájmů ve vztahu k posuzovanému textu. Veškerý průběh recenzního řízení se všemi jeho aspekty je považován za důvěrný.

Aktuální informace

Přijímáme příspěvky do čísla 2021/1–2, konečný termín pro odevzdání je konec listopadu 2020.
Příspěvky zasílejte na adresu: katerina.spurna@nm.cz


Vedoucí redaktor: Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Knihovna Národního muzea)
Redakční rada:

 • Mgr. Weronika Karlak
  (Biblioteka Uniwersytecka, Odd. Starych Druków, Wrocław, Polska)
 • PhDr. Jarmila Kučerová
  (Oddělení mezinárodní výměny publikací KNM)
 • Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
  (Strahovská knihovna)
 • doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
  (Historický ústav Akademie věd ČR)
 • Mgr. Miriam Poriezová, PhD.
  (Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko)
 • PhDr. Eva Ryšavá
  (literární historička, v důchodu)
 • PhDr. Renáta Salátová
  (Knihovnický institut NK ČR)
 • prof. Catherine Servant
  (INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž, Francie)
 • Mgr. Jana Tvrzníková
  (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
 • PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
  (Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR)
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM